Viestintäkasvatuksen seura ry:n säännöt

Nimi,kotipaikka, tarkoitus ja toiminnan laatu:

Yhdistyksen nimi on Viestintäkasvatuksen seura ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää viestintäkasvatusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta leirejä, koulutusta, kursseja, luentoja, opintomatkoja ja erilaisia yleisötilaisuuksia.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi

 • kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous,
 • periä kurssimaksuja järjestämänsä opetustoiminnan rahoittamiseksi,
 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja,
 • panna asianomaisella luvalla toimeen arpajaisia, rahankeräyksia ja ohjelmallisia tilaisuuksia sekä
 • harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa.
  Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Jäsenet:

Yhdistykseen voi liittyä jokainen sen toiminnasta kiinnostunut, jonka sen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja tukijäseniä. Tukijäsenenä voi olla fyysinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Varsinaiset ja tukijäsenet suorittavat vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä tai muutoin selvästi vaikeuttaa sen toimintaa menettelyllään tai jättää noudattamatta, mitä yhdistyksen kokous on päättänyt. Eroamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Erotettu jäsen voi kuitenkin viedä erottamisensa yhdistyksen kokouksen käsittelyyn niin halutessaan antamalla kirjallisen ilmoituksen hallitukselle seitsemän (7) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
Hallituksen on kutsuttava kokous koolle yhden (1) kuukauden kuluessa.

Yhdistyksen kokous

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseen maaliskuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä aikana

Hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen kokouksen ja sitäpaitsi aina kun 1/5 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, kun hallitus on kyseisen pyynnön saanut.

10§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus jäsenille lähetetyllä henkilökohtaisella viestillä viimeistään kuusi (6) vuorokautta, tai lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen näiden sääntöjen mukaan kokoon kutsuttuna. Yhdistyksen kokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.
Yhdistyksen tukijäsenellä ei ole kokouksessa äänioikeutta

11§ Yhdistyksen vuoskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
 • todetaan kokouksen laillisuus,
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
 • esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselta ja muilta tilivelvollisilta,
 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 • valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • määrätään puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot sekä vahvistetaan varsinaisten- ja tukijäsenten jäsenmaksun suuruudet,
 • päätetään muista esille tulevista asioista, kuitenkin huomioiden yhdistyslain 14§:n määräykset.

Hallitus

12§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

13§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissa on muualla sanottu, hallitus

 • edustaa yhdistystä
 • valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön kokouksen päätökset,
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta,
 • antaa lausuntoja yhdistystä koskevista asioista,
 • valitsee työvaliokunnan, joka toimii sen valvonnassa ja alaisena.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Yhdistyksen työvaliokunta

15§ Hallituksen valitseman työvaliokunnan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen leirien, kurssien, koulutuksen ja tapahtumien sekä muiden hallituksen osoittamien tehtävien käytännön toteuttamista.

Yhdistyksen talous

16§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja näiden on ne lausunnollaan varustettuna toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua ne saatuaan.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

17§ Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös tehdään sitä varten kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös vahvistetaan aikaisintaan kolmen (3) viikon kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jäljella olevat varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla viestintäkasvatusta edistävään tarkoitukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.